pieniadz.pl

Kredyty z dopłatą

zobacz więcej
Kredyt na mały dom z dopłatą od państwa

Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania - kredyty z dopłatą od państwa 96 rat kredytu tańszych o połowę odsetek? Żeby dostać taki prezent, trzeba mieć rodzinę i budować mały oraz tani dom.

Z dobrodziejstw nowej ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania mogą skorzystać przede wszystkim osoby budujące dla siebie domy jednorodzinne systemem gospodarczym. Najłatwiej im spełnić jeden z głównych warunków ustawy, dotyczący kosztu budowy 1 m2 powierzchni domu. Kto dostanie

Kredyt z dopłatą mogą otrzymać:

* małżonkowie (jako współkredytobiorcy); * osoby samotnie wychowujące dziecko - małoletnie lub w wieku do ukończonych 25 lat, ale jeszcze się uczące, albo dziecko, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na jego wiek). Drugim warunkiem otrzymania kredytu jest brak jakiegokolwiek lokum; * w chwili ubiegania się o kredyt nie można mieć własnego (również spółdzielczego własnościowego) mieszkania ani domu, wykluczona jest również współwłasność; * można być natomiast najemcą mieszkania lub mieć spółdzielcze lokatorskie prawo do niego, ale trzeba zobowiązać się do rezygnacji z tych lokali w ciągu sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności nabytego mieszkania lub domu lub uzyskania prawa zamieszkania w wybudowanym domu jednorodzinnym, na który został udzielony kredyt preferencyjny (zgodnie z Prawem budowlanym w domu można zamieszkać po upływie 21 dni od zgłoszenia końca budowy w nadzorze budowlanym). W tym terminie trzeba zatem wypowiedzieć członkostwo w spółdzielni lub rozwiązać umowę najmu i opuścić zajmowany dotychczas lokal.

A jeśli ktoś nie dopełni zobowiązania? Bank wypowie wówczas umowę i trzeba będzie natychmiast zwrócić cały dług. Nie można oczywiście zapomnieć, że na uzyskanie kredytu mają szansę tylko osoby ze zdolnością kredytową, czyli z dochodami pozwalającymi - w ocenie banku - na terminową spłatę kredytu.

Kredyt z dopłatą można dostać tylko raz. Mogą się o niego ubiegać osoby, które korzystały lub jeszcze korzystają z ulg mieszkaniowych, w tym odsetkowej. Jednak osoby korzystające z ulgi odsetkowej z chwilą otrzymania kredytu z dopłatą tracą prawo do dalszego odliczania odsetek.

Kredyty z dopłatą będzie można zaciągać tylko w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ach), które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zarządzającym Funduszem Dopłat. Ich lista powinna być dostępna w Internecie na stronie http://www.bgk.pl/. Preferencyjne kredyty mogą być udzielane wyłącznie w złotych polskich. O wysokości oprocentowania będą decydowały same banki, nie ma ono zresztą wpływu na wysokość dopłaty. Kredytobiorcy mogą wybrać system spłaty - raty równe lub malejące. Bank może - na życzenie klienta - powiększyć kredyt o prowizję za jego udzielenie i inne opłaty pobierane z góry, ale doliczona suma nie może przekroczyć 2% pierwotnej kwoty kredytu. Nie oznacza to, że wysokość tych opłat nie może być wyższa, zależą one bowiem od decyzji banku i są elementem konkurencji rynkowej. Ustawa dopuszcza też skredytowanie jednorazowych i płatnych z góry składek ubezpieczenia kredytu preferencyjnego. W spłacie kapitału możliwa jest półroczna karencja. Każdy bank udzielający kredytów z dopłatą będzie oceniał zdolność kredytową i decydował o sposobie zabezpieczenia według swoich zasad.

Jaka dopłata

Dopłaty do kredytu otrzymuje się przez osiem lat od dnia pierwszej spłaty odsetek, czyli pierwszej raty miesięcznej. Kredytobiorca spłaca w tym czasie kapitał (poza okresem karencji) i odsetki naliczone przez bank, pomniejszone o dopłatę. Po ośmiu latach - jeśli zaciągnął kredyt na dłuższy okres - płaci pełne raty. Dopłata naliczana jest dla części kredytu obejmującej maksymalnie 70 m2 powierzchni użytkowej domu (50 m2 mieszkania), czyli połowę dopuszczalnej powierzchni domu (2/3 powierzchni mieszkania). Podstawą naliczania dopłaty jest iloczyn kwoty kredytu pozostałej do spłaty i wskaźnika równego ilorazowi 70 m2 i powierzchni użytkowej domu. Powoduje to, że przy tej samej wielkości domu wyższą dopłatę daje większy kredyt, a przy tej samej wielkości kredytu większą dopłatę można uzyskać na mniejszy dom.

Przykład. Jeśli budowany dom ma 140 m2, to przy kredycie w wysokości 200 000 zł dopłatę nalicza się dla 100 000 zł (200 000 x 70/140). Przy kredycie w wysokości 300 000 zł na taki sam dom dopłata będzie wyższa, bo liczona od 150 000 zł (300 000 x 70/140). Jeżeli zaś kredyt w wysokości 250 000 zł został udzielony na budowę domu o powierzchni 140 m2, dopłata będzie naliczana dla 125 tys. zł (250 000 x 70/140), a w przypadku domu o powierzchni 100 m2 - dla 175 000 zł (250 000 x 70/100). Państwo pokryje połowę odsetek naliczonych od podstawy według stopy referencyjnej, która została zdefiniowana w ustawie. Ustala się ją jako przeciętną stopę WIBOR 3 M w kwartale poprzedzającym dany kwartał powiększoną o dwa punkty procentowe (publikowana przez BGK). W trzecim kwartale 2006 r. przeciętna stopa wynosiła 4,2%. Referencyjna dla czwartego kwartału wyniosłaby więc 6,2% i można by w tym czasie liczyć na dopłatę obejmującą 3,1% kwoty zadłużenia. Na wysokość dopłaty nie ma wpływu oprocentowanie kredytu preferencyjnego zaproponowane przez bank. Jeśli będzie niższe od stopy referencyjnej, dopłata obejmie ponad połowę należnych odsetek, a jeśli wyższe - mniejszą część. Podstawa prawna

Ustawa z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. nr 183, poz. 1354)

źródło murator dom

Kredyty

Konta

Inne produkty finansowe

Wyszukiwarka

Wyszukaj kredyt mieszkaniowy

Kalkulator

Kalkulator - Kredyt z dopłatą
Typ nieruchomości:  mieszkanie  dom
Powierzchnia użytkowa:  m2
Wartość nieruchomości:  PLN
Lokalizacja nieruchomości:


co nowego na forum?


www.Autodoc.pl


Mieszkanie dla Młodych

Nowy program rządowych dopłat
do kredytów hipotecznych Mieszkanie
dla Młodych
już od stycznia 2014.
Cechy programu:
Cel kredytowania:
 • Mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym
 • Max. powierzchnia do 75 m2 (mieszkanie) lub 100 m2 (dom)
 • o 10 m2 większa powierzchnia dla osób wychowujących
  co najmniej trójkę dzieci

Dla kogo?
 • Małżeństwa
 • Osoby samotne (single)
 • Do 35 roku życia

Dopłata jednorazowa:
 • 10% wartości mieszkania do 50 m2

Dopłata dodatkowa:
 • 5% dla rodziny z conajmniej jednym dzieckiem
 • 5% gdy w przeciągu 5 lat urodzi się trzecie i kolejne dziecko

NA SKRÓTY

Konta: Konta młodzieżowe Konta kredytowe Konta firmowe Konta osobiste Konta walutowe Konta oszczędnościowe
Kredyty: Kredyty gotówkoweKredyty konsolidacyjneKredyty mieszkanioweKredyty samochodoweKredyty z dopłatąKredyty hipoteczne dla firm
Lokaty i obligacje
Fundusze inwestycyjne
Ubezpieczenia samochodu